Fara í efni
Fréttir

Skuldaviðmið Akureyrar 84%

Ljósmynd: Skapti Hallgrímsson

„Fjárhagur Akureyrarbæjar er traustur,“ segir í tilkynningu frá sveitarfélaginu eftir að ársreikningar sveitarfélagsins voru lagðir fram í bæjarráði dag. Rekstur samstæðunnar er sagður hafa gengið vel í meginatriðum en mesta athygli vekur að skuldaviðmið  samstæðunnar í árslok skv. reglum Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga (EFS) var 84% en var 86% árið áður. Skuldaviðmið í A-hluta var 58% í árslok en var 61% árið áður.

Fjárhagsstaða sveitarfélaga hefur verið töluvert í fréttum undanfarið, ekki síst vegna bágrar stöðu sumra þeirra; skuldahlutfall Árborgar er  til dæmis 160% af tekjum en sambærileg tala hjá Akureyrarbæ er sem sagt 84%. Þá hefur EFS gert athugasemdir við að Reykjavíkurborg uppfylli ekki öll lágmarksviðmið fyrir A-hluta rekstrar. Samkvæmt lögum má skuldahlutfall sveitarfélaga ekki vera hærra en 150% af tekjum.

      _  _  _

     Starfsemi sveitarfélaga er skipt upp í tvo hluta, A og B.

 • Til A hluta telst sveitarsjóður, sem er aðalsjóður sveitarfélagsins, auk annarra sjóða og stofnana er sinna starfsemi sem að hluta eða öllu leyti eru fjármögnuð með skatttekjum. Auk aðalsjóðs er um að ræða Eignasjóð gatna o.fl., Fasteignir Akureyrarbæjar og Framkvæmdamiðstöð. 
 • Til B hluta teljast stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki sem að hálfu eða meiri hluta eru í eigu sveitarfélagsins og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Þau fyrirtæki og stofnanir sem falla undir B hluta eru: Bifreiðastæðasjóður, Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar Norðurlands, Félagslegar íbúðir, Gjafasjóður Öldrunarheimila Akureyrarbæjar, Hafnasamlag Norðurlands b.s., Hlíðarfjall Skíðastaðir, Norðurorka hf., Strætisvagnar Akureyrar og Öldrunarheimili Akureyrar. Rekstur Öldrunarheimila Akureyrarbæjar færðist frá sveitarfélaginu frá og með maí 2021._  _  _ 

Ráðhúsið á Akureyri. Ljósmynd: Bjarki Brynjólfsson

Helstu punktar úr fréttatilkynningu Akureyrarbæjar um ársreikning sveitarfélagsins fyrir árið 2022:

 • Rekstur samstæðu Akureyrarbæjar gekk í meginatriðum vel og var betri en gert hafði verið ráð fyrir.
 • Fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 893 milljóna króna halla en niðurstaðan var neikvæð um 671 milljónir króna.
 • Sem sagt: samstæða Akureyrarbæjar; Aðalsjóður, Fasteignir Akureyrarbæjar, Eignasjóður gatna og Umhverfismiðstöð ásamt fyrirtækjum í eigu bæjarins, s.s. Félagslegum íbúðum, Strætisvögnum Akureyrar, Hlíðarfjalli, Hafnasamlagi Norðurlands og Norðurorku, var rekin með 671 millj. kr. halla.
 • Vaxandi verðbólga og lífeyrisskuldbindingar settu mark sitt á uppgjörið. Sjóðstreymið var betra en árið áður.
 • Rekstrarniðurstaða samstæðunnar fyrir fjármagnsliði og tekjuskatt var jákvæð um tæpa 2,2 milljarða kr. en áætlun hafði gert ráð fyrir 956 milljóna kr. rekstrarafgangi.
 • Meginskýringar á bættri afkomu eru hærri skatttekjur af útsvari og hærra framlag úr Jöfnunarsjóði ásamt auknum þjónustutekjum.
 • Aukin verðbólga á liðnu ári setti hins vegar mikinn svip á rekstrargjöldin og voru fjármagnsgjöld og verðbætur 2,9 milljarðar kr. eða 1,1 milljarði kr. umfram áætlun.
 • Lífeyrisskuldbindingar urðu einnig hærri en gert var ráð fyrir og námu alls tæpum 1,2 milljörðum kr. eða 364 millj. kr umfram áætlun.
 • Samkvæmt yfirliti um sjóðstreymi nam veltufé frá rekstri 4,6 milljörðum kr. sem var 1,7 milljarði meira en áætlað var. Sambærileg fjárhæð árið áður var 3,9 milljarðar.
 • Handbært fé frá rekstri nam 4,2 milljörðum kr.
 • Afborgun langtímalána nam tæpum 1,4 milljörðum kr. Engin ný langtímalán voru tekin.
 • Hækkun á handbæru fé á árinu nam 270 milljónum kr. og var handbært fé samstæðunnar í árslok 3,5 milljarðar.
 • Veltufé frá rekstri árið 2022 í hlutfalli við tekjur nam 15,08% í samstæðunni og 10,49% í A-hluta. Árið áður voru hlutföllin 13,74% í samstæðunni og 9,43% í A-hluta.
 • Heildarlaunagreiðslur með launatengdum gjöldum en án hækkunar lífeyrisskuldbindinga hjá samstæðunni voru 16,1 milljarður króna.
 • Fjöldi stöðugilda var að meðaltali 1.445 sem er fækkun um 50 stöðugildi frá árinu áður.
 • Laun og launatengd gjöld ásamt lífeyrisskuldbindingum samstæðunnar í hlutfalli við rekstrartekjur hennar voru 56,7%. Annar rekstrarkostnaður var 29,2% af rekstrartekjum.
 • Skatttekjur og framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga voru liðlega ein milljón króna á hvern íbúa en tekjur voru samtals ein og hálf milljón á hvern íbúa.
 • Árið 2021 voru skatttekjurnar 921 þús. kr. á hvern íbúa og heildartekjurnar 1.448 þús. kr. á hvern íbúa.
 • Niðurstaða rekstrar A-hluta var neikvæð um 826 milljónir kr. en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu um 1,3 milljarða kr.
 • Samkvæmt efnahagsreikningi voru eignir sveitarfélagsins í árslok 2022 bókfærðar á 66,5 milljarða kr. en þar af voru veltufjármunir tæplega 7,2 milljarðar kr.
 • Skuldir sveitarfélagsins með lífeyrisskuldbindingum námu samkvæmt efnahagsreikningi 38,2 milljörðum en þar af voru skammtímaskuldir 5,6 milljarðar.
 • Fjárhagur Akureyrarbæjar er traustur og nam skuldaviðmið samstæðunnar í árslok 84% samkvæmt reglum Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga en það var 86% árið áður. Skuldaviðmið í A-hluta var 58% í árslok en var 61% árið áður.
 • Veltufjárhlutfallið var 1,27 í árslok 2022 en var 1,34 árið áður. Bókfært eigið fé nam 28,3 milljörðum kr. í árslok en var 26,6 milljarðar í árslok árið áður. Eiginfjárhlutfall var 43% af heildarfjármagni en 42% árið áður.

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjalla um ársreikninginn á tveimur fundum í sveitarstjórn og verður hann til umfjöllunar í bæjarstjórn Akureyrar 18. apríl og 2. maí nk.

Smellið hér til að sjá allan ársreikninginn